Regulamin „Promocji dla seniorów”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Promocji;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady Promocji;
 3. Serwis internetowy – dostępny pod adresem https://dywanbox.pl/, za pośrednictwem, którego Uczestnik może w szczególności składać zamówienia w ramach Promocji;
 4. Promocja – promocja pod nazwą „Promocja dla seniorów”.
II. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji oraz prawa i obowiązki jej Uczestników.
  2. Organizatorem Promocji jest: Serwis DYWANBOX, prowadzony przez: Carpet Box Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Heliotropów 29; kl. A; lok. Nr 2, NIP: 9522231559, REGON: 523011697, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000990002 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000 PLN (dalej jako: „Organizator”).
  3. Promocja organizowana jest przez Organizatora od 12.05.2023 r. do odwołania.
  4. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu zasad korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem dywanbox.pl oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https: https://dywanbox.pl/regulamin-promocji oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
III. Uczestnictwo w promocji
 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Z promocji mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia, renciści oraz osoby z niepełnosprawnościami.
 2. Uczestnik, przystępując do Promocji, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
IV. Zasady promocji
 1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym Regulaminem jest usługa prania dywanów dostępna w Serwisie internetowym.
 2. W przypadku wyboru przez Uczestnika usługi prania dywanu, uzyskuje on cenę 22 PLN/m2, na dowolny rodzaj dywanu.
 3. W celu skorzystania z Promocji należy wejść na stronę internetową https://dywanbox.pl dokonać wyboru usługi pranie dywanów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Uczestnikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. W ramach Promocji obowiązuje również Transport Gratis dla zamówień, objętych Promocją powyżej 120 PLN.
V. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji:

CarpetBox Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

ul. Heliotropów 29; kl. A; lok. Nr 2

04-796 Warszawa

NIP: 9522231559

REGON: 523011697

E-mail: bok@dywanbox.pl

Telefon: 573 581 023

 1. W celu wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest dokonanie zakupu usługi i podanie danych osobowych wymaganych do zrealizowania zamówienia. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia dokonanie zakupu, a tym samym uczestnictwo w Promocji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest:
 • prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1. (f) RODO, który polega na marketingu bezpośrednim usług Organizatora,
 • art. 6.1. (b) RODO, czyli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;
 • art. 6.1. (c) RODO, czyli realizacja ciążących na nas obowiązków prawnych.
 1. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego ewentualnie dane firmy, NIP oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia) będą przetwarzane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz potrzeby realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia wskazanych celów, następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
 3. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie Organizatora Promocji określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://dywanbox.pl/polityka_prywatnosci/.
SiteMap