I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu dywanbox.pl
 5. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://dywanbox.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
II. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem dywanbox.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Serwis DYWANBOX działający pod adresem: Carpet Box Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Heliotropów 29; kl. A; lok. Nr 2, NIP: 9522231559, REGON: 523011697, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000990002 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000 PLN
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu;
  5. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies.
  6. W celu korzystania ze Serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Carpet Box zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dywanbox.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego
 1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Warunkiem zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Carpet Box może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Carpet Box za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Carpet Box.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),>/li>
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Carpet Box,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową https://dywanbox.pl i dokonać wyboru Usługi podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich wybór w odpowiednim pakiecie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Pakietu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych usług, ceny usługi w przeliczeniu na metr kwadratowy oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, nastąpi kontakt telefoniczny z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia i doprecyzowania wszystkich szczegółów.
 7. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Po pozostawieniu danych kontaktowych przez Klienta następuje kontakt ze strony konsultanta Carpet Box, którego celem jest potwierdzenie zamówienia i ustalenie odbioru dywanu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem podpisania przez klienta zamówienia w momencie zdania dywanu pracownikowi Dywan Box (Carppet Box).
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dywanbox.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
V. Dostawa
  1. Realizacja Usługi jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dostawa zamówionych Usług realizowana jest za pośrednictwem:
   • CarpetBox,
   • osobiście przez Zamawiającego do wybranego punktu.
  3. Odbiór dywanu musi zostać zrealizowany maksymalnie do 3 miesięcy, później są utylizowane.
  4. Termin realizacji usługi i dostawy wynosi 7-12 dni roboczych i liczy się od dnia odebrania dywanu przez kuriera.
  5. W celu maksymalnego osiągnięcia rezultatów prania i z uwagi na satysfakcję naszych klientów informujemy, że czas usługi i dostawy może ulec wydłużeniu, za co przepraszamy. Po odbiorze dywanu zaleca się natychmiastowe wyjęcie go z opakowania foliowego. Trzymanie w takim opakowaniu z czasem może powodować nieprzyjemne zapachy.
VI. Ceny pakietów i metody płatności
  1. Ceny Usług podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   • za pomocą karty kredytowej,
   • za pomocą gotówki.
  3. Cennik usług znajduje się poniżej:
Pakiety (cena w zł za m2)
MINI MIDI MAXI
Pranie dywanów na wskroś krótki włos 30,8 38,8 45,8
Pranie dywanu na wskroś zwykły długi włos 30,8 38,8 45,8
Pranie dywanu wełna 30,8 38,8 45,8
Pranie dywanu orientalnego/ręcznie tkany 30,8 38,8 45,8
Pranie dywanu wiskoza 30,8 38,8 45,8
Pranie dywanu Jedwab 30,8 38,8 45,8
pranie dywanów dwustronnych 30,8 38,8 45,8
VII. Cennik usług indywidualnych
Pranie dywanów Cena za m2
Pranie dywanów na wskroś krótki włos 23
Pranie dywanu na wskroś zwykły długi włos 25
Pranie dywanu wełna 40
Pranie dywanu orientalnego/ręcznie tkanego 40
Pranie dywanu wiskoza 40
Pranie dywanu Jedwab 40
pranie dywanów dwustronnych 23
Dodatkowe usługi Cena za m2
DRY Cleaning- pranie na sucho dla dywanów wrażliwych na wodę w szczególności: wiskoza i jedwab, shagy, dywany klejone oraz oznakowane DRY Cleaning 29
Pranie w środkach antyalergicznych 7
Eliminacja roztoczy 8
Impregnacja zwykła 8
Impregnacja z nanocząstkami srebra 13
Odnowienie kolorów 7
Usuwanie sierści, włosów 8
Usuwanie zapachów 13
Ozonowanie dywanu 20 zł/sztuka
Oczyszczenie frędzli 11 zł/mb.
obszywanie dywanów 16 zł/mb.
cięcie dywanów 10 zł/mb.
Pakowanie w folię 5 zł/mb.
Transport od 20 zł
Transport Gratis dla usługi powyżej 120 PLN

Dodatkowy transport – 40 PLN. (Carpet Box) może doliczyć dodatkowy koszt transportu w przypadku, gdy kurier nie zastanie klienta w domu pomimo, że klient został poinformowany o dacie wizyty przez pracowników Carpet Box.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 3 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 3 dni od dnia, w którym złożyli Państwo zamówienie, ale nie później niż dzień, w którym kurier odbierze dywan.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Carpet Box Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Heliotropów 29; kl. A; lok. Nr 2, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IX. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy poprzez przelew bankowy na wskazane przez Państwa konto bankowe.

X. Reklamacje dotyczące usług

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje na usługę mogą być uwzględnione jedynie w momencie odbioru dywanu od kuriera / lub w punkcie. Dywany oczekują na odbiór maksymalnie do 3 miesięcy, później są utylizowane.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

XI. Postanowienia końcowe
 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CarpetBox a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Uwagi
 1. Informujemy Państwa, że czyszczenie (pranie) wszelkich wyrobów nie powoduje odnowienia wyrobu do jego stanu pierwotnego, w chwili wytworzenia, lecz wyłącznie odświeżenie jego wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili oddania do prania.
 2. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, szczególnie gdy plamy są stare, były uprzednio zapierane powstały w wyniku działania silnych środków chemicznych lub innych czynników zmieniających strukturę włókna.
 3. Dywany, na których brakuje etykiety z informacją o sposobie czyszczenia oraz o rodzaju dywanu, przyjmowane są wyłącznie na odpowiedzialność klienta. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad oraz szkód powstałych w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta .
 4. Odbiór rzeczy jest równoznaczny z należytym wykonaniem usługi.
 5. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, a w szczególności z : rdzy, krwi, wosku, moczu, bejcy, farb, odbarwień, przebarwień pochodzenia spożywczego, napojów gazowych, soków, wina, kawy oraz plam niewiadomego pochodzenia.
 6. Informujemy, że plamy od moczu na jasnych, wełnianych dywanach mogą naruszyć warstwy włosa, co oznacza, że plama po moczu może zostać – to efekt kwasu zawartego w moczu. W dywanach, które noszą ślady grzybów, pleśni mogą wypadać włosy/włókna.
SiteMap